Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4942478 助學捐款 按月扣繳 陳韻安 NT$600
2021-06-15 4946907 愛心捐款 定期愛心捐款 許育銨 NT$600
2021-06-15 4942477 助學捐款 按月扣繳 游玉慧 NT$1200
2021-06-15 4943160 愛心捐款 定期愛心捐款 林佩君 NT$300
2021-06-15 4942104 助學捐款 按月扣繳 江沛汶 NT$600
2021-06-15 4945967 助學捐款 按月扣繳 男法理髮店 NT$600
2021-06-15 4945651 助學捐款 按月扣繳 楊芸喬 NT$600
2021-06-15 4945965 助學捐款 按月扣繳 陳信華 NT$600
2021-06-15 4945963 助學捐款 按月扣繳 林龍昇 NT$600
2021-06-15 4945962 助學捐款 按月扣繳 陳雯琪 NT$600