Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4942483 助學捐款 按月扣繳 鍾旻德 NT$1200
2021-06-15 4946288 助學捐款 按月扣繳 林思綺 NT$600
2021-06-15 4942481 助學捐款 按月扣繳 林國陞 NT$1200
2021-06-15 4942480 助學捐款 按月扣繳 李家榮 NT$600
2021-06-15 4942479 助學捐款 按月扣繳 李昱廷 NT$600
2021-06-15 4941714 助學捐款 按月扣繳 周家慧 NT$3000
2021-06-15 4946284 助學捐款 按月扣繳 陳玥辰 NT$600
2021-06-15 4946283 助學捐款 按月扣繳 李至民 NT$3000
2021-06-15 4946282 助學捐款 按月扣繳 陳思潼 NT$600
2021-06-15 4946278 助學捐款 按月扣繳 翁玉桂 NT$600