Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4942856 助學捐款 按月扣繳 吳怡芬 NT$600
2021-06-15 4946639 助學捐款 按月扣繳 吳敏瑄 NT$600
2021-06-15 4946638 助學捐款 按月扣繳 吳敏瑄 NT$600
2021-06-15 4946637 助學捐款 按月扣繳 王咨渝 NT$600
2021-06-15 4946910 愛心捐款 定期愛心捐款 江麗秋 NT$600
2021-06-15 4942496 助學捐款 按月扣繳 陳柏容 NT$600
2021-06-15 4942495 助學捐款 按月扣繳 章凱翔 NT$600
2021-06-15 4946318 助學捐款 按月扣繳 劉雲鴻 NT$600
2021-06-15 4946317 助學捐款 按月扣繳 劉雲鴻 NT$600
2021-06-15 4946922 助學捐款 按月扣繳 莊品婕 NT$600