Scroll To Top

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2022-05-19 5048271 助學捐款 按月扣繳 林財朝 NT$600
2022-05-19 5048270 助學捐款 按月扣繳 林素炫 NT$600
2022-05-19 5048247 助學捐款 按月扣繳 古家禎 NT$600
2022-05-16 5048235 愛心捐款 單筆愛心 盧怡璇 NT$3000
2022-05-17 5048230 助學捐款 按月扣繳 傅孝婷 NT$1200
2022-05-17 5048229 助學捐款 按月扣繳 傅孝婷 NT$1200
2022-05-17 5048198 助學捐款 按月扣繳 張丹玫 NT$600
2022-05-17 5048191 愛心捐款 定期愛心捐款 張婷娜 NT$200
2022-05-17 5048182 助學捐款 按月扣繳 李芸甄 NT$600
2022-05-17 5048168 助學捐款 按月扣繳 張䕒予 NT$600