Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4947058 愛心捐款 定期愛心捐款 楊淑絢 NT$600
2021-06-15 4947034 助學捐款 按月扣繳 林珉竹 NT$600
2021-06-16 4947000 助學捐款 按月扣繳 楊凱馨 NT$600
2021-06-15 4947035 助學捐款 按月扣繳 陳有相 NT$600
2021-06-16 4947001 助學捐款 按月扣繳 邱秀鈴 NT$600
2021-06-16 4947061 助學捐款 按月扣繳 林東輝 NT$1800
2021-06-16 4946998 助學捐款 按月扣繳 黃致捷 NT$600
2021-06-15 4947009 助學捐款 按月扣繳 張雅菁 NT$600
2021-06-15 4947008 助學捐款 按月扣繳 張雅菁 NT$1200
2021-06-16 4947005 助學捐款 按月扣繳 陳瑞鴻 NT$600