Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2019-10-18 4769861 助學捐款 按月扣繳 賴宸霖 NT$600
2019-10-18 4769931 助學捐款 按月扣繳 周秋金 NT$600
2019-10-18 4769921 助學捐款 按月扣繳 楊琇棻 NT$600
2019-10-18 4769918 助學捐款 按月扣繳 林心蕙 NT$1200
2019-10-18 4769897 助學捐款 按月扣繳 蔡欣泰 NT$600
2019-10-18 4769859 助學捐款 按月扣繳 李英慈 NT$1200
2019-10-18 4769917 助學捐款 按月扣繳 陳郁婷 NT$1800
2019-10-18 4769860 助學捐款 按月扣繳 康煒棋 NT$600
2019-10-18 4769873 助學捐款 按月扣繳 陳莉菁 NT$600
2019-10-18 4769872 助學捐款 按月扣繳 陳莉菁 NT$600