Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-10-25 4984321 愛心捐款 定期愛心捐款 李品耘 NT$500
2021-10-25 4984320 助學捐款 按月扣繳 施惠珠 NT$3600
2021-10-25 4984319 助學捐款 按月扣繳 王芝家 NT$600
2021-10-25 4984318 助學捐款 按月扣繳 楊佳芸 NT$600
2021-10-25 4984317 助學捐款 按月扣繳 周香吟 NT$600
2021-10-25 4984316 助學捐款 按月扣繳 周香吟 NT$600
2021-10-25 4984315 助學捐款 按月扣繳 張原維 NT$600
2021-10-25 4984314 助學捐款 按月扣繳 張原維 NT$600
2021-10-15 4984312 愛心捐款 單筆愛心 楊阿娥 NT$600
2021-10-21 4984311 愛心捐款 單筆愛心 柳皓庭 NT$600