Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4944705 助學捐款 按月扣繳 陳聰智 NT$600
2021-06-15 4944770 助學捐款 按月扣繳 陳苡緁 NT$600
2021-06-15 4944498 助學捐款 按月扣繳 簡宏鈞 NT$600
2021-06-15 4946355 助學捐款 按月扣繳 林鳳如 NT$600
2021-06-15 4942072 助學捐款 按月扣繳 陳雅蓮 NT$1200
2021-06-15 4940829 助學捐款 按月扣繳 陳雅蓮 NT$1200
2021-06-15 4940358 助學捐款 按月扣繳 楊品瑜 NT$600
2021-06-15 4945009 助學捐款 按月扣繳 楊佳矗 NT$1200
2021-06-15 4944507 助學捐款 按月扣繳 善心人士 NT$600
2021-06-15 4944703 助學捐款 按月扣繳 黃啟榮 NT$600