Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4942490 助學捐款 按月扣繳 張市和 NT$600
2021-06-15 4946305 助學捐款 按月扣繳 吳婕寧 NT$600
2021-06-15 4946304 助學捐款 按月扣繳 郭兆華 NT$600
2021-06-15 4946302 助學捐款 按月扣繳 張祐禎 NT$600
2021-06-15 4942489 助學捐款 按月扣繳 曾昇貴 NT$1200
2021-06-15 4946301 助學捐款 按月扣繳 廖子瑩 NT$600
2021-06-15 4946300 助學捐款 按月扣繳 黃微雅 NT$600
2021-06-15 4942488 助學捐款 按月扣繳 洪福龍 NT$600
2021-06-15 4946299 助學捐款 按月扣繳 戚真榛 NT$600
2021-06-15 4946298 助學捐款 按月扣繳 戚真榛 NT$600