Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4946315 助學捐款 按月扣繳 萬秋月 NT$600
2021-06-15 4946314 助學捐款 按月扣繳 楊斐如 NT$600
2021-06-15 4946313 助學捐款 按月扣繳 周曉欣 NT$600
2021-06-15 4946312 助學捐款 按月扣繳 林蔚効 NT$1800
2021-06-15 4942494 助學捐款 按月扣繳 黃郁珊 NT$600
2021-06-15 4946308 助學捐款 按月扣繳 游曄熙 NT$600
2021-06-15 4946310 助學捐款 按月扣繳 蔡怡婷 NT$600
2021-06-15 4946309 助學捐款 按月扣繳 吳建達 NT$600
2021-06-15 4946307 助學捐款 按月扣繳 翟恆威 NT$600
2021-06-15 4942491 助學捐款 按月扣繳 連靜賢 NT$600