Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4947036 助學捐款 按月扣繳 蔡天棋 NT$600
2021-06-16 4947003 助學捐款 按月扣繳 陳姿伶 NT$600
2021-06-15 4947057 愛心捐款 定期愛心捐款 林思妤 NT$600
2021-06-15 4947042 助學捐款 按月扣繳 林思妤 NT$600
2021-06-16 4947002 助學捐款 按月扣繳 王淑琍 NT$600
2021-06-15 4947053 助學捐款 按月扣繳 陳冠霖 NT$600
2021-06-15 4947086 助學捐款 按月扣繳 郭珮玉 NT$1800
2021-06-16 4947006 助學捐款 按月扣繳 張玎綺 NT$600
2021-06-16 4947004 助學捐款 按月扣繳 蘇鉉宗 NT$600
2021-06-15 4947087 助學捐款 按月扣繳 薛昭信 NT$6000