Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4942102 助學捐款 按月扣繳 高靖雯 NT$600
2021-06-15 4945961 助學捐款 按月扣繳 陳政宏 NT$600
2021-06-15 4945960 助學捐款 按月扣繳 王育芳 NT$600
2021-06-15 4942100 助學捐款 按月扣繳 陳松永 NT$1200
2021-06-15 4942096 助學捐款 按月扣繳 吳聖筑 NT$600
2021-06-15 4942099 助學捐款 按月扣繳 吳宜蓁 NT$600
2021-06-15 4942095 助學捐款 按月扣繳 翁鈺宣 NT$600
2021-06-15 4942094 助學捐款 按月扣繳 陳郁晏 NT$1200
2021-06-15 4945957 助學捐款 按月扣繳 羅梃語 NT$600
2021-06-15 4943158 愛心捐款 定期愛心捐款 羅文欣 NT$200