Scroll To Top
富邦慈善基金會
  1. (筆)

芳名錄

捐款人:
編號:
入帳日:    
~    

入帳日期 入帳編號 專案 項目 捐款人 金額
2021-06-15 4946297 助學捐款 按月扣繳 林佳蓉 NT$600
2021-06-15 4942487 助學捐款 按月扣繳 鍾佩芳 NT$600
2021-06-15 4943161 愛心捐款 定期愛心捐款 廖育賢 NT$2000
2021-06-15 4942486 助學捐款 按月扣繳 魏麗涵 NT$600
2021-06-15 4946295 助學捐款 按月扣繳 張桂瑛 NT$600
2021-06-15 4946294 助學捐款 按月扣繳 張白姬 NT$600
2021-06-15 4942485 助學捐款 按月扣繳 郭毓菱 NT$600
2021-06-15 4942484 助學捐款 按月扣繳 彭世豪 NT$1800
2021-06-15 4946293 助學捐款 按月扣繳 陳怡君 NT$600
2021-06-15 4946292 助學捐款 按月扣繳 郭貞吟 NT$600